Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 01 2019

Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
2413 eb20 390
Reposted fromblutelf blutelf viawszystkodupa wszystkodupa
3427 c7c1 390
.
Reposted fromEmisja Emisja viawszystkodupa wszystkodupa
1574 1b58 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viawszystkodupa wszystkodupa
0083 4171 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 viawszystkodupa wszystkodupa
4285 e7bb 390
Reposted fromoll oll viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
czasem
chciałbym zostawić to wszystko
i

ta głupia nadzieja
że mam coś jeszcze
do zostawienia
— Borszewicz
Reposted fromurwisko urwisko viawszystkodupa wszystkodupa
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
6668 648c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
8162 0912 390
Wiesław Myśliwski "Ucho igielne"
Reposted fromPoranny Poranny viawszystkodupa wszystkodupa
6719 2536 390
Reposted fromepidemic epidemic viawszystkodupa wszystkodupa
6233 67f1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
Reposted fromFlau Flau viawszystkodupa wszystkodupa
0003 37e5 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viawszystkodupa wszystkodupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl