Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 10 2017

2017 eafa 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
2681 a75c 390
Reposted fromstoph stoph viairmelin irmelin
2893 abfb
Reposted froma-antimatter a-antimatter viairmelin irmelin
Przez ten mur który
budowaliśmy razem
z dnia na dzień
dorzucając słowo
do milczenia
przez ten mur
przebić się nie możemy

zamurowani
własnymi rękami
umieramy z pragnienia
słyszymy jak obok
porusza się to drugie
słyszymy westchnienia
wzywamy pomocy
nawet łzy uciekają
w głąb naszych ciał
— Różewicz
Reposted fromidu idu viairmelin irmelin
4301 8b9a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viairmelin irmelin
Wiedziałam, że nie byłam ważna, ale i tak mnie to zabolało.
— J.D. Salinger - Buszujący w zbożu
Reposted fromshitsuri shitsuri viairmelin irmelin
Usiądź ze mną.
Pomilczymy, popatrzymy
W tę noc ciemną.
— Tuwim
Reposted fromtirarira tirarira viairmelin irmelin
5741 b014 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
0125 07b2 390
Reposted fromstarryeyed starryeyed viairmelin irmelin
6560 486a 390
Reposted fromsilence89 silence89 viairmelin irmelin
8826 a118 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
5424 8fb6 390
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viairmelin irmelin
Głodnym miłości ludziom wystarczy drobny, przelotny gest, by mogli to uznać za coś znaczącego.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
2501 69f1 390
Reposted frommysli mysli viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl