Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

3052 f03f 390
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
1526 60a7 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
8950 5a32 390
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
1191 812b 390
doprawdy smutne
Reposted fromautoterapia autoterapia viairmelin irmelin
3022 b2d8 390

M. Hłasko

7625 0f99 390
Reposted fromgabrynia gabrynia viadzieckopiatku dzieckopiatku
Na razie żyję, choć to życie trzeba wziąć w cudzysłów.
— Aleksandra Lipczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadzieckopiatku dzieckopiatku
4624 5bb4 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamyniu myniu
5846 0919 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viamyniu myniu
6346 80d3 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viayoungblood youngblood
1899 4a7d
Reposted fromorangecrush orangecrush viayoungblood youngblood
Ala:
-Dlaczego wy wszyscy pogardzacie sobą nawzajem?
Eleonora:
-Sama nie wiem. Może dlatego, że nie mamy się za co szanować?
— S. Mrożek "Tango"
Reposted fromobliviate obliviate viayoungblood youngblood
4882 4c2b 390
6327 a28f 390
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viayoungblood youngblood
3093 afea 390
Reposted frompeache peache viakerosine kerosine
3605 778c 390
Reposted fromepidemic epidemic viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl