Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

8438 9671 390
Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viakerosine kerosine
3368 5718 390
Reposted fromnocnatesciowa nocnatesciowa viakerosine kerosine
9062 1503 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakerosine kerosine
1575 0348 390
Reposted fromkerosine kerosine
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viakerosine kerosine
5322 0ef8 390
Reposted fromasiuniaxx asiuniaxx viakerosine kerosine
8231 ec8e 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakerosine kerosine
2798 9dbc 390
Reposted fromtfu tfu viakerosine kerosine
8541 941a 390
Reposted fromscorpix scorpix viacorvax corvax
Abandoned Hospital by Jeryce Dianingana
Reposted fromcorvax corvax
8164 8af0 390
Reposted fromoutoflove outoflove viacorvax corvax
Reposted fromFlau Flau viacorvax corvax
0584 457d 390
Reposted fromcorvax corvax
0595 0072 390
The Man in the Moon by Alfred Kubin
Reposted fromcorvax corvax
3716 4bc8 390
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viacorvax corvax
7323 378d 390
Reposted fromSuccu-n-Panda Succu-n-Panda viacorvax corvax
4179 8f95 390
Reposted fromollardo ollardo viacorvax corvax
4299 9752 390
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
— R. Damian Castor
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viacorvax corvax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl